We gebruiken cookies op tennismania.be. Sommige zijn nodig om het gebruik van de website te optimaliseren, andere leren ons hoe anonieme bezoekers onze website gebruiken. Doel: de structuur en de inhoud van onze website verbeteren.

Privacy Verklaring

Coscasa BVBA (hierna “Tennis Mania”, “Wij” en “Ons”)
Aspergeveld 67
3140 Keerbergen
België
BTW BE0890.280.054
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: +32 15 637 557

Waarom deze privacyverklaring?

Iedere persoon die de website gebruikt (hierna de “Gebruiker”), stelt bepaalde persoonsgegevens ter beschikking. Deze persoonsgegevens vormen informatie die ons toestaat jou te identificeren als natuurlijke persoon, ongeacht of we dit daadwerkelijk doen. Je bent identificeerbaar van zodra het mogelijk is om een direct of indirect verband te creëren tussen een of meer gegevens en jou als natuurlijke persoon.
We gebruiken en verwerken enkel jouw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de Privacywet en andere relevante wetsbepalingen. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de ‘Privacywet’ betreft een verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Iedere verwijzing naar de Verordening is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (GDPR of AVG).
Via deze Privacyverklaring wordt iedere Gebruiker van de website op de hoogte gebracht van de verwerkingsactiviteiten die Tennis Mania kan doorvoeren met zijn persoonsgegevens. Tennis Mania behoudt het recht om deze Privacyverklaring te allen tijde aan te passen. Elke substantiële wijziging zal duidelijk gemeld worden aan de Gebruiker.

Wie verwerkt de persoonsgegevens?

Verwerkingsverantwoordelijke
Tennis Mania is verwerkingsverantwoordelijke en bepaalt alleen of in samenwerking met anderen welke persoonsgegevens worden verzameld, alsook het doel en de middelen voor de verwerking van deze persoonsgegevens.

Verwerker(s)
Tennis Mania is vrij om beroep te doen op gegevensverwerkers. Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die persoonlijke gegevens verwerkt op vraag van of in naam van de verwerkingsverantwoordelijke. De verwerker is verplicht de veiligheid en vertrouwelijkheid van de data te verzekeren. De verwerker handelt steeds volgens de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke.
Tennis Mania doet beroep op de volgende categorieën van « verwerkers »: hosting bedrijven, externe betalingsdienstaanbieders, logistieke partners.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Tennis Mania verbindt zich ertoe enkel die persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De volgende categorieën persoonsgegevens worden verwerkt:
Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, adres);
Contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres);
Financiële identificatiegegevens (bankgegevens: we bewaren enkel de noodzakelijke gegevens, steeds op een GDPR-conforme manier);
Elektronische identificatiegegevens (IP-adres, locatie, cookies);
Persoonlijke gegevens (geslacht, leeftijd, geboortedatum, nationaliteit).
Deze gegevens worden verzameld wanneer je je registreert op de website en/of een bestelling plaatst. Tevens kunnen gegevens mits jouw toestemming verstrekt worden door externe partners. Andere persoonsgegevens kunnen op een later tijdstip worden verzameld, bijvoorbeeld in het kader van onze after-sales. De hoeveelheid verzamelde gegevens is afhankelijk van jouw gebruik van de website en de functionaliteiten van de website.
Daarnaast gebruiken wij cookies om de Gebruiker te herkennen en een persoonlijke gebruikerservaring te bieden, om hun technische keuzes te onthouden (bijvoorbeeld een taal of een "winkelwagentje") en om eventuele fouten op de website op te sporen en te corrigeren.

Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens gebruikt?

Tennis Mania verzamelt jouw persoonsgegevens om iedere Gebruiker van ons platform een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. De verzameling van persoonsgegevens wordt verder uitgebreid naarmate de Gebruiker intensiever gebruik maakt van het platform en onze online dienstverlening. Tennis Mania behoudt zich het recht voor om bepaalde bewerkingen op te schorten of te annuleren indien gegevens ontbreken, onjuist of onvolledig zijn.
Gegevensverwerking is essentieel voor de werking van het platform en de daarbij horende diensten. De verwerking gebeurt uitsluitend voor volgende welbepaalde doeleinden:
Klantbeheer: klantenadministratie, orderbeheer, leveringen, facturatie, controle van de kredietwaardigheid, ondersteuning, klachtenbewaking en het versturen van nieuwsbrieven.
Beheer van geschillen.
Bescherming tegen fraude en overtredingen.
Gepersonaliseerde marketing en reclame indien je hiermee uitdrukkelijk hebt ingestemd. In dat geval staat het jou te allen tijde vrij jouw toestemming in te trekken.
De Gebruiker verschaft steeds zelf de persoonsgegevens en kan op die manier een zekere controle uitoefenen. Indien bepaalde gegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, behoudt Tennis Mania zich het recht voor bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen.

Wie ontvangt jouw persoonsgegevens?

Jouw persoonlijke gegevens worden uitsluitend verwerkt voor intern gebruik binnen Tennis Mania. Jouw persoonlijke gegevens zullen niet verkocht worden, doorgegeven worden of gecommuniceerd worden aan derde partijen, behalve indien je ons daarvoor op voorhand jouw expliciete toestemming hebt gegeven.

Hoelang bewaren we jouw persoonsgegevens?

Jouw gegevens worden bewaard zolang dit nodig is.
Ze worden verwijderd uit de databank wanneer ze niet langer nodig zijn of indien de Gebruiker op geldig het recht tot verwijdering van de persoonsgegevens uitoefent.

Wat zijn jouw rechten?

Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens
Jouw persoonlijke gegevens worden steeds verwerkt voor legitieme doeleinden.
Zij worden verzameld en verwerkt op een gepaste, relevante en proportionele wijze, en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk om de vooropgestelde doelen te bereiken.

Recht op inzage
Indien je jouw identiteit kan bewijzen, verkrijg je het recht om informatie te verwerven over het verwerken van jouw gegevens. Aldus heb je het recht inzage te krijgen in de doeleinden van de verwerking, de categorieën persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers waarnaar de gegevens worden gestuurd, de criteria die de periode van gegevensbewaring bepalen en de rechten die je kan uitoefenen met betrekking tot jouw gegevens.

Recht op rectificatie van persoonsgegevens
Inaccurate of onvolledige informatie kan verbeterd worden. Het is vooreerst de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om de nodige aanpassingen door te voeren aan zijn “Gebruikersprofiel”. Men kan zich ook tot ons richten met een verzoek tot wijziging.

Recht op het wissen van jouw persoonsgegevens
Je hebt tevens het recht om de verwijdering van jouw persoonsgegevens te bekomen, in volgende gevallen:
Jouw persoonsgegevens zijn niet langer nodig;
Je herroept jouw toestemming tot het verwerken van jouw gegevens en er is geen enkele andere wettelijke grondslag tot verwerken van jouw gegevens;
Je hebt op rechtmatige wijze een bezwaar ingediend tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens;
Jouw gegevens worden op onrechtmatige wijze verwerkt;
Jouw gegevens dienen verwijderd te worden op basis van een wettelijke verplichting.
Het verwijderen van gegevens is voornamelijk gerelateerd aan zichtbaarheid; het is mogelijk dat de verwijderde gegevens tijdelijk opgeslagen blijven.

Recht op beperking van de verwerking
In sommige gevallen heb je het recht om beperkingen van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. Dit geldt zeker in geval van een geschil met betrekking tot de accuraatheid van gegevens, als de gegevens noodzakelijk zijn in het kader van een juridische procedure of gedurende de tijd noodzakelijk voor Tennis Mania om vast te stellen dat je geldig jouw recht tot verwijdering kan uitoefenen.

Recht om bezwaar te maken
Je hebt het recht je te allen tijde te verzetten tegen het verwerken van jouw persoonlijke gegevens voor ‘direct marketing’ doeleinden, profileringsdoeleinden of doeleinden die voortvloeien uit de legitieme belangen van de dataverantwoordelijke. Tennis Mania zal ophouden jouw persoonlijke gegevens te verwerken tenzij Tennis Mania kan aantonen dat er dwingende wettelijke redenen zijn tot het verwerken van jouw persoonsgegevens die primeren op jouw recht om zich te verzetten.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid
Je hebt het recht om de aan Tennis Mania verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heb je het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, tenzij dit technisch onmogelijk is.

Recht op het intrekken van jouw toestemming
Je hebt het recht om te allen tijde jouw toestemming in te trekken, bijvoorbeeld wanneer je deze hebt gegeven voor direct marketing doeleinden.

Hoe kan je jouw rechten uitoefenen?

Indien je jouw rechten wenst uit te oefenen, dien je een geschreven verzoek en bewijs van identiteit via aangetekende brief te sturen naar Tennis Mania naar het adres bovenaan dit document of via e-mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zullen zo snel mogelijk antwoorden, uiterlijk één (1) maand na het ontvangen van jouw verzoek.

Mogelijkheid tot het indienen van een klacht

Indien je niet akkoord gaat met de verwerking van jouw persoonsgegevens door Tennis Mania, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (voor België: https://www.privacycommission.be/).

©2007 - 2022 Tennis Mania